Kaip tai veikia?

Apie naują metodą pasakoja verslo konsultantė, Vilniaus verslo kolegijos (VVK) dėstytoja Aušra GAIVENIENĖ.

„Kaip verslo konsultantė ir vadovė, daugelyje inovatyvių įmonių pastebiu besikeičiančius veiklos organizavimo ir vadovavimo komandoms metodus, kurie natūraliai susiformuoja ieškant efektyvesnių sprendimų bei siekiant geresnio rezultato. Džiugu, kad Lietuvoje yra tokių mokymo įstaigų, kurios ne tik seka pasaulines tendencijas, bet jas ir diegia, siekiant užtikrinti aukštą mokymosi lygį bei efektyvumą. Manau, kad verslo vadybos studijoms pasirinktas  Team Academy mokymosi būdas, sukurtas Suomijoje ir ištobulintas bei paplitęs kitose pasaulio šalyse yra kaip tik tas mokymosi būdas, galintis suteikti reikiamus verslo vadybos įgūdžius, ugdyti verslumo kompetencijas bei užtikrinti savirealizaciją ne tik pabaigus studijas, bet iškart tik jas pradėjus“, pasakoja Aušra Gaivenienė.

Kalbėdama apie šio mokymosi metodo privalumus, VVK dėstytoja pabrėžia, kad jis įpareigoja atsisakyti standartinio, įprasto sėdėjimo suoluose „žiūrint į kitų pakaušius“, nes čia svarbiausia – komandinis darbas. Naudojant Team Academy mokymosi metodą, mokymosi procesas vyksta per realią patirtį:  nuo pat studijų pradžios studentai įkuria įmones ir valdo jas remiantis realių įmonių verslo procesų praktika. Pasak Aušros Gaivenienės, studentai tokiu būdu turi galimybę užsidirbti lėšų, panaudojant jas kelionėms po kitas šalis, kuriose veikia Team Academy. Čia jie turi unikalias galimybes susipažinti su kitų šalių rinkomis, kultūra bei verslo sąlygomis, galbūt net pradėti tarptautinį verslą.  Tokia patirtis itin vertinga, nes ugdo globalų požiūrį ir skatina verslo plėtrą. Šis mokymosi metodas skatina savarankiškumą, iniciatyvumą, motyvaciją bei asmeninę atsakomybę už savo sprendimus. Team Academy metodas orientuotas į tvarų, socialiai atsakingą verslą bei subalansuotą lyderystę, kuri nukreipta ne į vieną lyderį, bet į komandinės lyderystės dvasią ir dinamišką komandinę veiklą. Tai puiki galimybė atrasti ir suprasti, kas tau tinka, o kas ne, kokios stipriosios ir silpnosios asmenybės savybės bei kokių kompetencijų reikia įgyti norint pasiekti gerų rezultatų. Dirbant savarankiškai, komandose, su profesionaliais lektoriais ir komandų ugdančiaisias vadovais (koučeriais) pasirengiami ir įgyvendinami asmeniniai norimų išsiugdyti kompetencijų planai. Studentai įgyja lyderystės, darbo komandoje, konfliktų sprendimo, bendruomeniškumo, lojalumo, lankstumo, atsakomybės bei kitas kompetencijas, būtinas kiekvienos subalansuotos asmenybės formavimui. Studentai spręsdami realias verslo problemas iškart praktikoje išbando verslo vadybai reikiamus įgūdžius, o atsakymų į kylančius klausimus ieško bei specialybės žinias (rinkodaros, finansines, teisines, psichologines ir kitas) įgyja skaitydami kruopščiai atrinktą literatūrą. Siekdami savo įgyvendinamų projektų rezultatyvumo, studentai naudoja pažangius projektų valdymo įrankius bei kitas naujausias IT galimybes taip įgydami reikiamus technologinius įgūdžius.

Pristatydama Team Academy, verslo konsultantė, Vilniaus verslo kolegijos (VVK) dėstytoja Aušra Gaivenienė atkreipia dėmesį, kad šis mokymosi metodas turi tam tikrus privalomus vertinimo kriterijus. Visose 15 šalių, kuriose šį metodą aktyviai naudoja apie  40 verslo ir mokslo institucijų, veikla grindžiama „Rocket Model™“ metodika. Ši sistema sukurta komandų darbo kokybei gerinti bei stiprinti. Dar vienas iš privalomų komponentų – atitinkamai įrengtos mokymosi erdvės. Tam, kad mokymasis vyktų pagal Team Academy standartus, reikalinga ir atitinkama aplinka. Studentai, turintys net tam specialų apibūdinimą „teampreneur’iai“ (liet. verslių žmonių komanda), renkasi į šiuolaikiškas, atviras erdves, kurios pritaikytos komandiniam darbui. „Teampreneur’iai“ visose šalyse laikosi tų pačių taisyklių – skaito daug reikalingos literatūros, dalinasi įgytomis žiniomis su kitais komandos nariais, diskutuoja, analizuoja ir pritaiko tai realiai vykdomuose projektuose.

Atsižvelgiant į konkrečios šalies įstatymus, švietimo sistemas, finansines galimybes bei kultūrinius aspektus yra ir tam tikrų skirtumų. Mokymasis pagal Team Academy daugelyje šalių yra mokamas, nes jo diegimas ir pritaikymas reikalauja nemažai investicijų. Tačiau yra tokių šalių kaip Suomija (šio metodo pradininkė), kurioje mokslas naudojant Team Academy būdą yra finansuojamas valstybės. Suomijoje absolventų, baigusių studijas pagal TA metodą, įsidarbinimo arba savo verslo sukūrimo procentas yra gerokai aukštesnis nei baigusių įprastines studijas. Tai patvirtina aukštas studijų kokybės lygio pripažinimas bei įvairios nominacijos šalies mastu, pavyzdžiui, Suomijos švietimo ir mokslo ministerija yra pripažinusi mokymąsi pagal Team Academy metodą  kokybės ženklu švietimo sistemoje.

Dėstytoja įsitikinusi, kad TA mokymo metodas labiau skatina verslą  bendrauti ir bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, kurti bendras švietimo įstaigų ir verslo struktūras – verslo inkubatorius, verslo avilius, hub‘us, tokiu būdu įtraukiant jaunimą į darbo rinką.

Tačiau ji atkreipia dėmesį į tai, kad praktika patvirtina, jog ne visi verslininkai yra baigę su tuo susijusius mokslus, o ir ne visi baigę verslo vadybą tampa verslininkais. Tai natūralu, nes būti verslininku nėra vien mokslas. Būtina praktika, žinių taikymas ir atranka, kas kokioje situacijoje labiau tinka, atitinkamų kompetencijų išsiugdymas. Todėl rengiant verslininkus, vadybininkus labai svarbu mokyti ne vien teorinių dalykų, o ugdyti verslumo įgūdžius, kuriuos sudaro daug komponentų,  dauguma kurių įgyjami teorinius dalykus taikant bei išbandant praktiškai. Taip pat nepamirškime, kad tiek įvairūs tyrimai, tiek praktika rodo, kad išlaikyti jaunų žmonių dėmesį vien įprastinio dėstymo būdu gerų rezultatų neduoda. Tik įtraukimas į mokymosi procesą, praktika, diskusijos ir komandinė veikla motyvuoja ir skatina norą tobulėti.

Svarbu pažymėti, kad naudojant TA metodą mokymasis vyksta „per klaidas“, „per nesėkmes“, tokiu būdu ugdant tokias svarbias savybes kaip atkaklumas, atsparumas, kryptingas tikslo siekimas ir kt. Tikras antrepreneris nebijo rizikuoti ir prisiimti atsakomybę, jis nebijo nesėkmių, klaidas vertina kaip pamokas, iš kurių reikia pasimokyti ir toliau siekti savo tikslų, nežiūrint iškylančių sunkumų ir iššūkių. Tai asmuo, kuris nori būti ir yra atsakingas už savo ateitį.