SEO mokymai

VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA bendradarbiaudama su SEO AKADEMIJA kviečia registruotis į gyvus SEO SPECIALISTO (-ĖS) PROFESIJOS ĮGIJIMO  MOKYMUS

Mokymai vyks lietuvių kalba

MOKYMŲ PRADŽIA: 2019 11 05 18:00 val.
MOKYMŲ PABAIGA: 2020 06 16
(Paskaitos tęsiasi iki 2020 05 28 d., pasirengimas egzaminui, egzaminas 2020 06 16 d. 18:00 val.)

REGISTRACIJA priimama iki 2019 10 31 d. el. paštu: seomokymai@kolegija.lt

MOKYMŲ KAINA: ŽR. APAČIOJE

Mokymai vyks Vilniaus Verslo Kolegijos patalpose kiekvieną savaitę II ir IV 18:30 – 20:00 val.

 

SEO AKADEMIJA SEO* SPECIALISTO (-ĖS) PROFESIJOS MOKYMŲ PROGRAMA 

(*SEO – angl.k. Search Engine Opitimization, liet.k. paieškos sistemų optimizavimas)

Mokymų  programą rengė: Evelina Biliūnaitė, SEO AKADEMIJA įkūrėja, UAB Berklis direktorė

 

 1. MOKYMŲ PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
  1. Mokymų programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai. 

Programos tikslas: parengti profesionaliai ir savarankiškai rinkoje veikiančius SEO paslaugų teikimo specialistus, gebančius teikti aukšto lygio kokybiškas SEO paslaugas paslaugas verslo komunikavimo ir dalykinės komunikacijos srityse. 

Programos uždaviniai: 

 • gebėti planuoti savo karjerą, 
 • suformuluoti aiškią asmeninio prekės ženklo strategiją; 
 • tikslingai planuoti ir organizuoti SEO paslaugų veiklą remiantis mokymų programa ir suvokiant SEO specialisto (-ės) vaidmen verslo paslaugų sektoriuje; 
 • taikyti įgytas žinias ir įrankius teikiant SEO paslaugas verslo sektoriui.

1.2. Reikalingas išsilavinimas: lietuvių kalbos mokėjimas (taip pat mokymų metodika tinka bet kuriai užsienio šaliai, kurios kalbą moka studentai).

1.3. Įgyjamos kompetencijos:

1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos: 

Programos dalyviai susipažins su šaltiniais ir bus praktiškai išnagrinėję profesionalią SEO SPECIALISTO (-ĖS) veiklą.lemiančią verslo interneto svetainių sėkmę paieškos sistemų TOP‘uose; veiksmingo komunikavimo prielaidas; reikalavimus profesionaliai parengtoms paslaugoms; SEO specialisto (-ės) veiklos specifiką ir etapus bei kokybiško veiklos rezultato užtikrinimo kelius.

1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės: 

rasti savo – kaip SEO specialisto (-ės) – konkurencinį išskirtinumą ir juo naudojantis pristatyti save rinkai, potencialiam darbdaviui, būsimam verslo partneriui, klientui; kelti sau ambicingus tikslus, išmokti valdyti savo ir kitų laiką, efektyviai veikti vietinėje ir tarptautinėje SEO paslaugų teikimo verslo komandoje; suformuluoti aiškią interneto komunikacijos strategiją ir taktiką; dalykiškai ir etiškai komunikuoti ir profesionaliai teikti SEO paslaugas; profesionaliai įvertinti interneto svetainės būklę (SEO auditas), padėtį paieškos sistemoje, kuris yra svarbus verslo apvyratos auginimui; gebės tikslingai naudotis SEO specialistui reikalingais technologiniais įrankiais.

1.3.3. Baigęs šią mokymų programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: 

 • SEO paslaugų paslaugų teikimo; 
 • vadovavimo SEO projektams; 
 • Interneto svetainių kūrimo be programavimo įgdžių; 
 • WEB tekstų rašymo (WEB – interneto svetainė);
 • SEO straipsnių rašymo;
 • Straipsnių rašymo;
 • Maketų kūrimo;
 • Socialinių tinklų administravimo.

1.3.4. Baigusio šią mokymų programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra 

„Smulkaus verslo paslaugų teikėjo programa“,  kodas 362041704, kvalifikacijos (jos modulio) dalis.

MOKYMŲ PROGRAMOS TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS

2.1. Mokymų programos turinys, mokymo temos ir teoriniam bei praktiniam mokymui skiriamos valandos:

PROGRAMOS PLANAS:

 1. VIDINIS SEO
 2. WEB  KŪRIMAS
 3. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS KŪRIMAS
 4. SEO AUDITAS
 5. GOOGLE ANALYTICS
 6. TURINIO INTERNETO SVETAINĖMS KŪRIMAS
 7. META ĮRAŠAI
 8. IŠORINIS SEO – SEM – SEO MARKETINGAS (angl. Search Engine Marketing)
 9. E-NUORODŲ TINKLO GENERAVIMAS
 10. SOCIALINIAI TINKLAI IR JŲ REIKŠMĖ
 11. BLOG‘Ų KŪRIMAS
 12. VIZUALINIŲ BANERIŲ (MAKETŲ) KŪRIMAS LENGVAI IR PAPRASTAI
 13. LOGOTIPO KŪRIMAS LENGVAI IR PAPRASTAI
 14. SKELBIMAI INTERNETE IR JŲ REIKŠMĖ TINKLAPIO OPTIMIZAVIMUI
 15. APKLAUSOS INTERNETE
 16. FORUMAI
 17. KOMENTARAI
 18. YOUTUBE SOCIALINIS TINKLAS IR REPREZENTACINIŲ VIDEO FILMUKŲ KŪRIMAS LENGVAI IR PAPRASTAI
 19. NAUJIENLAIŠKIŲ MARKETINGAS
 20. VEBINARŲ VIDEO KŪRIMAS IR REIKŠMĖ TINKLAPIO OPTIMIZAVIMO PROCESE
 21. SEO STRAIPSNIAI
 22. PRANEŠIMAI SPAUDAI
 23. STRAIPSNIAI, JŲ RAŠYMAS IR NAUDA TINKLAPIO OPTIMIZAVIMO PROCESE
 24. E-KNYGOS KŪRIMAS IR REIKŠMĖ TINKLAPIO OPTIMIZAVIMO PROCESE
 25. SEO SPECIALISTO (-ĖS) PROFESIJOS MOKYMAI –  PASIRENGIMAS DARBUI

2.2. Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) ir jų aprašymas: 

Programa bus vykdoma Vilniaus verslo kolegijoje taikant SEO AKADEMIJA autentišką mokymų programą „SEO SPECIALISTO (-ĖS) PROFESIJOS RENGIMO MOKYMAI“

2.3. Mokymo turinio pateikimo metodų aprašymas: 

Programa bus vykdoma glaudžiai siejant teoriją ir praktiką; bus taikomi įtraukiančio aiškinimo/si, diskusijos, atvejo analizės ir SEO specialisto darbo metodai; akcentuojamos pasirinkimų argumentavimo ir kriterijais grindžiamo profesionalaus įvertinimo užduotys; bus skiriamas deramas dėmesys individualioms programos dalyvių reikmėms ir lūkesčiams, ypač atliekant baigiamąjį rašto darbą ar egzaminą.

 1. MOKYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

3.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymo kokybė užtikrinama: 

Teikiamą programą vykdys vienas arba du Vilniaus verslo kolegijos patvirtinti dėstytojai, specialiai atidžiai asmeniškai parengtas SEO AKADEMIJA SEO SPECIALISTO PROFESIJOS RENGIMO mokymų programos autorės Evelinos Biliūnaitės.

Programos dalyviai bus skatinami gilintis į nagrinėjamus klausimus, taikant aktyviuosius metodus, teikiant dalyviams grįžtamąjį ryšį užsiėmimų metu, pagal poreikį organizuojant individualias konsultacijas mokymosi eigoje ir atliekant baigiamąjį rašto darbą ar egzaminą. Prieš kiekvienos temos nagrinėjimą bus išsiaiškinami  dalyvių lūkesčiai, o baigus nagrinėti temą bus prašomas grįžtamasis ryšys iš klausytojų (raštu arba žodinės diskusijos forma – pagal susitarimą). 

 1. PRIEMONĖS, PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

4.1. Detalus mokymo procese naudojamų priemonių, įrangos ir naudojamos literatūros, padedančių siekti išsikelto tikslo ir uždavinių aprašymas: 

Vykdant mokymo programą bus pasitelkti visi reikalingi Vilniaus verslo kolegijos resursai: bibliotekos ištekliai, kompiuterinė įranga ir kt. technologinės priemonės, virtualioji mokymosi aplinka, naujausi šaltiniai internetinėje erdvėje, kuriuos rekomenduoja atskirų temų dėstytojai. Bazinė programos medžiaga specialiai parengtos skaidrės.

4.2. Pasiekimų ir baigiamasis žinių vertinimas, nurodant vertinimo formą, (pvz., testas, rašto darbas, egzaminas ir kt.), vertinimo metodai, dažnumas: 

Gerai lankę ir aktyviai studijų veikloje dalyvavę programos klausytojai gaus pažymėjimą/sertifikatą apie atskiras išklausytas temas/modulius ir atliktų valandų skaičių. Programos dalyviai, išklausę visus modulius ir turintys tai liudijančius sertifikatus bei atlikę baigiamąjį vertimo projektą, gaus Vilniaus verslo kolegijos ir SEO AKADEMIJOS  neformalaus tęstinio mokymosi diplomą.

 1. MOKYMO KAINA, JOS APSKAIČIAVIMO PAGRINDIMAS SĄNAUDOMIS

5.1. Vieno asmens mokymo kaina:

Vieno programos dalyvio mokymo kaina – 1468,00 eurų. Sumokama iki 2019 10 31 d. šiais rekvizitais: VšĮ Vilniaus Verslo Kolegija, a/s Nr.: LT LT557300010121362556, Swedbank.

Mokant dalimis: Pirmoji įmoka 800,00 eurų sumokama iki 2019 10 31 d. , antroji įmoka 800,00 eurų sumokama iki 2020 02 15d. šiais rekvizitais: VšĮ Vilniaus Verslo Kolegija, a/s Nr.: LT LT557300010121362556, Swedbank.

Registracija ir klausimai: el. paštu: seomokymai@kolegija.lt