LAMA BPO bendrasis priėmimas

LAMA BPO bendrasis priėmimas į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (nemokamas) ir valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas internetu adresu www.lamabpo.lt nuo 2019 m. birželio 1 d. (žr. bendrojo priėmimo datos (PDF)) pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) numatomus terminus ir procedūras.

STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMUI PATEIKIAMI  DOKUMENTAI

Dokumentai studijų sutarčių sudarymui su pakviestaisiais studijuoti pateikiami Vilniaus verslo kolegijos direktoriaus įsakymu sudarytai Priėmimo komisijai darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (nurodytomis datomis žr. bendrojo priėmimo datos (PDF)).

Adresas: Kalvarijų  g. 129-401 (4 aukštas),  LT-08221 Vilnius

Pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas (pildomas Kolegijoje arba INTERNETU);
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • Registracijos mokesčio, sumokėto banke, kvitas arba registracijos mokestis (grynais);
 • Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti), šių dokumentų kopijos (įteikti);
 • 1 fotonuotrauka.

Papildomi dokumentai: Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, ir visų papildomų išsilavinimą liudijančių dokumentų ir papildomų dokumentų, kopijos.

Registracijos mokestis – 30,00 eurų.

Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje arba banke į kolegijos sąskaitą (AB  „Swedbank“, b. k. 73000, a. s. LT397300 010002431920, AB „Dnb NORD“, b. k. 40100, a. s. LT594010049500144594),  į. k. 191807983

Asmenims, atsiėmusiems priėmimo dokumentus arba neįstojusiems studijuoti, registracijos mokestis negrąžinamas.

KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMAS (KONKURSINIO BALO SANDARA)

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal kriterijus, nurodytus LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. V-948 ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus verslo kolegijos 2019 metų PRIĖMIMO TAISYKLĖSE.

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

 • Pagrindiniai kriterijai – konkursinio balo sandara
 1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jei šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
 2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3.  Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4.  Ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
 • Papildomi kriterijai (kiti pasiekimai), taikomi stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (vnf/st) ir valstybės nefinansuojamas vietas (vnf):
 1. Brandos darbo įvertinimas.
 2. Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
 3. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
 4. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją.
 • Papildomi kriterijai (kiti pasiekimai), taikomi stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf):
 1. Tos pačios arba kitos švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas.
 2. Bakalauro diplomas.
 3. Magistro diplomas.
 4. Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.
 5. Motyvacijos įvertinimas.

Papildomų kriterijų įtaka geriausiųjų eilei sudaryti pateikta 4 lentelėje. Papildomai balai už kitus pasiekimus, taip pat ir baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba, įsiskaičiuoja į minimalų konkursinį balą ir pridedami prie konkursinio balo stojant į visas studijų programas.

Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0-2,5 balų skalė. Bendra susumuotų papildomų kriterijų (kitų pasiekimų) vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.

 

MOTYVACIJOS VERTINIMAS

Motyvacijos vertinimas nėra privalomas, tačiau tai yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas abiturientams gauti papildomus, į pagrindinį konkursinį balą įskaičiuojamus balus. Maksimalus balas už motyvaciją – 1,5 balo (galimybė gauti papildomai 0,5 balo / 1 balą / 1,5 balo).

Studentas, norėdamas dalyvauti motyvacijos vertinime, turi išsiųsti el. paštu priemimas@kolegija.lt arba pristatyti priėmimo komisijai Kalvarijų g. 129-401 (4 aukštas), Vilnius, struktūruotą MOTYVACINĮ LAIŠKĄ (DOC).

Detali informacija apie motyvacijos vertinimą pateikta nuorodoje MOTYVACIJOS VERTINIMAS (PDF).

REIKALAVIMAI ABITURIENTAMS

Abiturientai, stojantys į Vilniaus verslo kolegiją privalo turėti dokumentą, patvirtinantį vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

Reikalavimai abiturientams, stojantiems į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (nemokamos studijos) (vnf/st) nustatomi remiantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-02-06 įsakymu ,,Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2019 metais nustatymo“ Nr. V-92 ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2017-08-30 įsakymu Nr. V-661„Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų aukštųjų mokyklų pirmosios  pakopos  ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ ir jo pakeitimu (2018 m. lapkričio 29 d. Nr. V-939):

 1. Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. Asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę 1 punkte nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas;
 3. Asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
  • 1 punkte nurodytus egzaminus;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas:
   • ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   • ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas (išskyrus 3.2.1 papunktyje nurodytas studijų programas);
 1. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2019 metais ir pretenduojantys į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (nemokamos studijos) (vnf/st), turi tenkinti mokymosi rezultatų minimalius rodiklius:

4.1.išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje:

4.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;

4.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam valstybinių brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių užsienio kalbos egzaminų, nurodytų Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.1.3.matematikos valstybinio brandos egzamino;

4.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

4.2.1.lietuvių kalba ir literatūra;

4.2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

4.2.3.užsienio kalba;

4.2.4.matematika;

4.2.5.istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

4.2.6.biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

4.2.7.meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

4.2.8.bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

4.3. Mažiausias stojamasis konkursinis balas į kolegijas – 4,3.

 1. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi. Jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 2. Vilniaus verslo kolegijos studentas, gavęs studijų stipendija, neturi padengti VVK nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumo.
 3. Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas turi turėti brandos atestatą ir būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Mažiausias stojamasis konkursinis balas – 4,3 balo.

KITA INFORMACIJA

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima VVK Priėmimo komisija.

Priėmimo taisyklės ir kita informacija skelbiama VVK interneto puslapyje  www.kolegija.lt