Finansavimas - Vilniaus verslo kolegija

Finansavimas

Visi kolegijos studentai gali gauti šias valstybės remiamas paskolas:

 • Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 • Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas čia.

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 01 01) ar vientisųjų studijų vietose geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį  baigusiems asmenims.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį  baigę asmenys, kurie, kolegijai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Daugiau informacijos apie studijų kainos kompensavimą čia.

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 3,25 BSI (bazinė socialinė išmoka), t.y., 123,50 € per mėnesį, gali gauti visi Vilniaus verslo kolegijos studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Prašymai teikiami internetu per Valstybinį studijų fondą, prisijungus prie fondo informacinės sistemos “Parama” ir užpildžius naują prašymą “Socialinė stipendija”. Prašymas turi būti teikiamas kiekvieną semestrą.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas čia.

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Vilniaus verslo kolegijos studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. Vilniaus verslo kolegijoje studijuoja pirmą kartą (išskyrus atvejus kai studentas, turntis negalią, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš Kolegijos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš Kolegijos dienos);
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) Kolegijos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu per Valstybinį studijų fondą, prisijungę prie fondo informacinės sistemos “Parama” ir užpildę formą “Tikslinė išmoka”. Prašymas turi būti teikiamas kiekvieną semestrą.

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas čia.

Vilniaus verslo kolegijos studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti paskutinį semestrą išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Vilniaus verslo kolegijoje pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą “Parama” užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.

Daugiau informacijos apie paramą užsienio lietuviams čia.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio nuostatas, nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris moka už savo arba savo vaiko (įvaikio), globotinio studijas, neatsižvelgiant į tai, kokia forma (nuolatine ar ištęstine) studijuojama, gali susigrąžinti dalį sumokėtų įmokų už studijas, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas.

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983