Šiuolaikinių vertimo technologijų kursai - Vilniaus verslo kolegija

Mokymai

Šiuolaikinių vertimo technologijų kursai

Lektorė Julija Jančak supažindins su lingvistinių paslaugų sektoriaus naujienomis, šiuolaikiniu vertimo procesu, vertimo technologijų nauda ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis.

Mokymų dalyviai praktiškai išbandys šiuolaikines vertimo technologijas (kompiuterizuotojo vertimo programas MEMSOURCE ir WORDFAST ANYWHERE), susipažins su jų tipais, kompiuterizuotojo vertimo programų moduliais. Taip pat bus dirbama vertimo kokybės kontrolės patikros programomis.

Mokymai vyksta dviem lygiais – pradedantiesiems ir pažengusiems vartotojams. Registruodamiesi nurodykite grupę. Jeigu dvejojate, kurią grupę pasirinkti, parašykite mums!

Mokymų trukmė ir kaina:

 pradedančiųjų grupė: 3 savaitės, 12 akademinių valandų (užsiėmimai vyksta kartą per savaitę, darbo dieną vakare po 4 akademines valandas). Kaina 90 €
– pažengusių grupė: 5 savaitės, 20 akademinių valandų (užsiėmimai vyksta kartą per savaitę, darbo dieną vakare po 4 akademines valandas). Kaina 150 €

Registracija el. paštu: testavimas@kolegija.lt

Tel. pasiteiravimui: +370 604 02 791

Žvelgiant iš organizacijos perspektyvos visada svarbu pasiekti užsibrėžtą rezultatą, tačiau dar svarbiau – pasiekti tokį rezultatą, koks tenkintų visas suinteresuotas puses. Tam dažnai trukdo neaiški ir nekokybiška komunikacija su klientais ir partneriais, kas ne tik nepadeda priartėti prie pageidaujamo tikslo, bet ir sukelia daug trikdžių ir painiavos, dėl kurių prarandame brangų laiką ir išteklius. Šiandienos kalbos paslaugų specialistas taip pat turi suvokti, kad net profesionalai varžosi dėl dėmesio ir paklausos rinkoje, todėl privalu rasti savo konkurencinį pranašumą ir išskirtinumą ir tuo naudojantis tinkamai pristatyti save rinkai: darbdaviui, būsimam verslo partneriui, klientui.

Šios programos tikslas – parengti profesionalius anglų kalbos paslaugų teikimo specialistus (komunikatorius ir vertėjus), gebėsiančius efektyviai veikti ir teikti profesionalias vertimo raštu ir kitas anglų kalbos paslaugas verslo komunikacijos, dalykinės dokumentacijos ir informacinių šaltinių tvarkybos srityse.

Baigę šią programą, jos dalyviai bus išsiugdę anglų kalbos taikymo verslo aplinkoje ir asmenines verslumo kompetencijas, įgalinančias lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos sąlygų ir leisiančias efektyviai veikti profesinėje anglų kalbos ir verslo aplinkoje; programa taip pat leis pagilinti savarankiško darbo ir saviugdos įgūdžius kultūrinės tapatybės ir komunikacijos dalyvių sąveikos kontekste, pagerinti verslo komunikacijos ir vertimo iš anglų kalbos gebėjimus.

Programos dalyviai įgis kompetencijas ir gebėjimus:

  • kūrybiškai ir kritiškai mąstyti randant kalbos paslaugų specialisto nišą pagal šių dienų visuomenės ir verslo plėtros poreikius;
  • planuoti savo karjerą, formuluoti aiškią asmeninio prekės ženklo strategiją ir taktiką;
  • planuoti ir organizuoti kalbos paslaugų (vertimo raštu) veiklą, atlikti užduotis kokybiškai ir nustatytais terminais, prisiimti atsakomybę už savo veiklos kokybę;
  • taikyti šiuolaikines teksto analizės ir vertimo technologijas ir įrankius;
  • bendrauti ir bendradarbiauti komandoje demonstruojant dalykinio diskurso išmanymą ir tinkamus problemų sprendimo būdus.

Visos studijų programos (6 moduliai) kaina – 1800 eurų.

Atskirų modulių kaina – nuo 190 iki 380 eurų.

Pradžia – susidarius grupei.

Užsiėmimai vyks šeštadieniais.

Pabaigus programą arbą atskirą modulį, yra išduodama akademinė pažyma su tarptautiniais ECTS kreditais (viso 30 ECTS kreditų).

Registracija el. paštu: testavimas@kolegija.lt

Tel. pasiteiravimui: +370 618 14 546

Komunikacija ir vertimas. Vertimo kokybės užtikrinimas / Communication and Translation. Translation Quality Assurance / Birutė Bersėnienė /

Dalyko tikslas – supažindinti su prasmingo komunikavimo principais ir kultūrinių nuostatų svarba bei kontekstiniais kalbos vartojimo ypatumais; parengti profesionaliai veikti dviejų kalbų sankirtoje atliekant vertimo iš anglų kalbos ir teksto kokybės užtikrinimo užduotis.

Bus nagrinėjama šiuolaikinės verslo komunikacijos konteksto įtaka anglų kalbos vartojimui ir tekstų vertimui: bendroji diskurso charakteristika, žanrų įvairovė ir registro svarba, verčiamo teksto prasmės ir struktūros komponentai, sąveika tarp teksto kalbos ypatumų ir konteksto teikiamos informacijos specifikos, kurios būtina paisyti siekiant kuo tiksliau ir taikliau perteikti mintį; bus analizuojami tekstų ir vertėjo, kaip informacijos mediatoriaus, patikimumo klausimai ir vertimo kokybės užtikrinimo būdai. Dalyko turinys bus perteikiamas nagrinėjant konkrečią medžiagą, pasitelkus analizės, argumentavimo ir įvertinimo logines operacijas; kurso metu vyraus pratybų pobūdžio veikla.

 

Kalbų specialisto asmens vadyba ir karjera / Self-Managing as a Language Service Specialist / Andrejus Račkovskis /

Norėdami priimti tinkamus kalbos specialisto karjeros paslaugų sektoriuje kūrimo sprendimus, turime išmokti įvertinti jau sukauptą patirtį ir įgytus gebėjimus, gebėti  aprėpti didelius informacijos, susijusios su pasirinkimų galimybėmis ir anglų kalbos bendrąja situacija šių dienų pasaulyje, srautus, pagilinti žinias apie save, įveikti sprendimų svarbos keliamą stresą. Kompetencija – tai žinių, gebėjimų ir tinkamų nuostatų visuma, padedanti atlikti veiklą, įvykdyti trumpalaikę arba ilgalaikę konkrečią užduotį.

Kurso tikslas – padėti dalyviams geriau pažinti save, įvertinti asmeninius ir profesinius pasiekimus  bei suplanuoti savo darbo veiklos ir nuolatinio mokymosi patirčių seką, sklandžiai derančią su kitomis gyvenimo sritimis.

 

Verslo komunikacija skirtingų kultūrų kontekste / Intercultural Business Communication / Andrejus Račkovskis, Irena Seniut /

Dalyko tikslas – susipažindinti su tarpkultūrinės komunikacijos sąvokomis, ypatumais bei principais, parengti efektyviam bendravimui skirtingose kultūrose.

Programos dalyviai sužinos, kaip organizuoti tarptautinius susitikimus, prisitaikant prie skirtingų bendravimo stilių, skirtingų kultūrinių aplinkų, pasirengs dalyvauti derybose su skirtingų kultūrų žmonėmis, rengti ir adaptuoti komunikacinius pranešimus skirtingų kultūrinių nuostatų auditorijoms, efektyviai valdyti verslo komunikaciją, panaudojant elektronines komunikacijos priemones. Pratybų metu bus nagrinėjama: dalykinės korespondencijos ypatumai ir verslo laiškų kūrimas / vertimas; produktų ir paslaugų pristatymai; vidinė įmonės komunikacija; verslo susirinkimų organizavimas ir eiga.

 

Asmeninio prekės ženklo kūrimas / Personal Branding / Andrejus Račkovskis /

Asmeninio prekinio ženklo kūrimas – tai kompleksiškos ir tikslingos pastangos, kurios būtinos planuojant ir formuojant karjerą. Studijuojantysis turi suvokti, kad dėl kitų dėmesio rinkoje jis kovoja su kitais varžovais, todėl privalo rasti savo konkurencinį išskirtinumą ir jį pasitelkęs – pristatyti save rinkai: darbdaviui, būsimam verslo partneriui, klientui.

Šio dalyko tikslas – padėti studijuojantiesiems suformuluoti aiškią asmeninio prekės ženklo strategiją ir taktiką, išsikelti ambicingus tikslus, išmokti valdyti savo ir kitų laiką bei efektyviai dirbti ir bendrauti komandoje.

 

Vertimo technologijos I. Kompiuterizuotojo vertimo programos  ir kitos vertimo informacinės technologijos. Mašininio vertimo sistemos. Automatizuota vertimo kokybės patikra. Elektroniniai ištekliai internete / Computer-assisted translation Technologies. Machine Translation Systems. Translation Quality Assurance. Electronic Tools and IT Tools for Translators / Julija Jančak /

Dalyko tikslas – supažindinti studijuojančiuosius su įvairiomis vertimo technologijomis (kompiuterizuotojo vertimo programomis, automatizuotojo (mašininio) vertimo sistemomis) ir įrankiais, jų savybėmis ir veikimo būdais. Baigusieji šį kursą gebės naudoti įvairias vertimo technologijas ir įrankius, gebės pasirinkti tinkamą vertimo techniką ir strategiją, įvertindami verčiamo teksto ypatumus.

 

Vertimo technologijos II. Vertimo projektai ir jų valdymas. Vertimų ir vertimo projektų valdymo sistemos. Vertimai: valdymas, ciklai, komunikacija, ištekliai, rizika. Kūrybinis vertimas. Kūrybinis rašymas (lingvistams). Translation Projects and Translation Project Management. Translation and  Translation Project Management Systems. Translations: Management, Cycles, Communication, Resources, Risks. Transcreation. Creative writing for linguists / Julija Jančak /

Dalyko tikslas – supažindinti studijuojančiuosius su vertimo projektų valdymu ir įvairiomis technologijomis, jų savybėmis ir veikimo būdais. Baigusieji šį kursą gebės naudoti įvairias vertimo technologijas ir įrankius, gebės koordinuoti vertimo projektus, planuoti komunikaciją, numatyti išteklius, valdyti rizikas, įvertindami vertimo projekto ypatumus.

Siekiant plėtoti studijuojančiųjų žinias, įgūdžius ir kompetenciją vertimo technologijų srityje, šiuose moduliuose supažindinama su įvairiomis technologijomis, naudojamomis vertimo industrijoje ir suteikiama praktinės patirties taikant šias technologijas. Jie padeda suprasti įvairių vertimo įrankių ir priemonių naudojimo būdus, diferencijuoti tekstus ir priimti pagrįstus vertimo sprendimus. Šis modulis taip pat suteikia įžvalgų apie pagrindinių vertimo technologijų vystymosi tendencijas ir ateities perspektyvas.

Kadangi programos sandara modulinė, programos dalyviai gali rinktis atskirus modulius pagal asmeninius poreikius ir juos išklausę gauti Vilniaus verslo kolegijos pažymėjimą / sertifikatą su jame nurodytomis modulio temomis ir valandų skaičiumi.

Programos dalyviai, išklausę visus modulius ir turintys tai liudijančius sertifikatus bei įvykdę vertimo projektą, gauna Vilniaus verslo kolegijos neformalaus tęstinio mokymosi diplomą.

Programą vykdys keturi Vilniaus verslo kolegijos dėstytojai, kiekvienas jų – puikus savo srities specialistas. Visi jie yra sukaupę daug patirties savo dėstomų dalykų srityje ir yra patyrę pedagogai, gebantys sėkmingai dirbti su įvairių poreikių auditorija.

Andrejus Račkovskis

Vilniaus verslo kolegijos lektorius, VšĮ  „Raidos kryptys“ direktorius.
Gyvenimo credo: „Nesuklydęs – nesužinosi“. Skatinu mokymų dalyvius suvokti ir pripažinti, kad nei jie, nei mes, lektoriai, negalime iš anksto visko žinoti, todėl svarbu (o ir daug smagiau!) ieškoti atsakymų kartu. Taip gausime gražesnį, „3D“ ar net „holografinį“, tiriamosios problemos vaizdą.

Andrejus turi Kembridžo universiteto (JK) sertifikatą (CELTA – Certificate in English Language Teaching to Adults), suteikiantį tarptautinę anglų kalbos dėstytojo kvalifikaciją; jis veda mokymus organizacijų vadovams ir specialistams. Pagrindinės specializacijos sritys: komunikacija organizacijoje, tarpkultūrinė komunikacija, viešojo kalbėjimo pagrindai, užsienio kalbų dėstymo metodika, efektyvus darbo organizavimas. Per metus Andrejus atlieka daugiau kaip 50 dienų praktinių mokymų Lietuvoje, Rytų ir Vakarų Europoje, Azijoje.

Birutė Bersėnienė

Vilniaus verslo kolegijos lektorė, laisvai samdoma vertėja.
Birutė turi didelę patirtį kuriant ir vykdant anglų kalbos mokytojų rengimo ir perkvalifikavimo programas; yra stažavusis užsienio universitetuose, skaičiusi pranešimus tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje; nuo 2004 m. atlieka vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas kaip laisvai samdoma vertėja; verčiami tekstai – nuo mokslinių tekstų iki grožinių kūrinių.

Specializacijos sritys: užsienio kalbų mokymo(si) metodika, studijų autonomiškumo, kalbos gebėjimų vertinimo ir testavimo, vertimo ir redagavimo, teksto analizės ir įvairių žanrų tekstų kūrimo raštu klausimai.

Irena Seniut

Vilniaus verslo kolegijos lektorė, anglų kalbos praktikė.
Laisvai samdoma dėstytoja, PTE egzaminų vertintoja, LCCI „English for Business“ egzaminatorė, verslo anglų kalbos mokytojų rengėja, bendradarbiauja su „Ames kalbų akademija“, Minsko kalbų mokykla Streamline, „Baltic Examination Board“. Irena aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, rengdama interaktyvias anglų kalbos mokymo metodikas.

Specializacijos sritys: šiuolaikinė anglų kalba, anglų kalba skirtingose verslo srityse: transporte, vadyboje, turizme; prezentacijos, derybos, verslo komunikacija.

Julija Jančak

Lingvistė, laisvai samdoma lektorė; lokalizacijos projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė TILDE IT, Vilniaus verslo kolegijos lektorė, Lietuvos vertėjų asociacijos valdybos narė, atsakinga už vertimo raštu sekciją.
Skaito paskaitas ir veda seminarus apie vertimą, šiuolaikines vertimo technologijas, projektų valdymą ir kt.

Julija turi ilgametę darbo patirtį vertimo, redagavimo, renginių organizavimo ir projektų valdymo srityse. Siekdama gilinti įvairių sričių žinias ir tobulinti lietuvių kalbos bei užsienio kalbų (anglų, vokiečių ir rusų) žinias, nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose – tarptautinėse konferencijose, taip pat ir mokslinėse, seminaruose, paskaitose, lanko kursus ir kt. profesinio tobulėjimo renginius.
Specializacijos sritys: šiuolaikinės vertimo technologijos ir vertimo įrankiai, kūrybinis vertimas, kūrybinis rašymas, subtitravimas, vertimo projektai.

Daugiau informacijos:

+370 618 14 546

testavimas@kolegija.lt

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983