Veiklos kokybė

Vizija

Atvira, novatoriška ir konkurencinga, darnaus vystymosi principus ir vertybes puoselėjanti, tarptautinį pripažinimą turinti aukštoji mokykla.

Misija

Atverti kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio tobulėjimo galimybes:

 • lanksčiai derinant kokybiškas, verslo poreikius atitinkančias studijas ir inovatyvius studijų metodus;
 • skleidžiant darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą idėjas.

Įgyvendindami kolegijos Misiją ir vadovaudamiesi jos Vizija, puoselėjame vertybes, kurios padeda sukurti išskirtinę bendravimo ir mokymosi kultūrą bei aplinką Kolegijoje. Tai daugiau nei žodžiai, tai mūsų veiklos pamatas:

 • Pagarba kiekvienam – nuo jos prasideda produktyvus bei kūrybingas bendravimas ir bendradarbiavimas. Tikime, kad tik gerbdami vieni kitus sukursime aplinką, skatinančią kūrybiškumą, iniciatyvumą ir darnumą.
 • Dėmesys kiekvienam – žodžiams, darbams, idėjoms, jausmams. Esame pasirengę visuomet išklausyti, patarti, padrąsinti ir padėti.
 • Atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams – esame lankstūs, drąsūs, žingeidūs ir originalūs, nuolat ieškantys naujų galimybių…
 • Bendradarbiavimas – vertiname kiekvieno asmeninį indėlį, palaikome aktyvų tarpusavio dialogą, skatiname atsakingą komandinį darbą.
 • Skaidrumas – lygiateisiškumas, sprendimų nešališkumas ir vertinimo objektyvumas, santykių, teisių ir pareigų aiškumas kiekvienam.

Veiklos principai

Tikime, kad Vilniaus verslo kolegijos vizija taps realybe mūsų veikloje taikant šiuos veiklos principus:

 • Studentui – asmeninis dėmesys, supratimas ir dialogas, aukšto lygio informacinis ir technologinis studijų aprūpinimas;
 • Darbuotojui – asmeninio reikšmingumo pripažinimas, sąlygos kompetencijai ir iniciatyvai plėtoti bei kvalifikacijai kelti, asmeninių vertybių tolerancija ir suderinamumas su institucijos tikslais;
 • Darbdaviui – kvalifikuotas, iniciatyvus, sugebantis savarankiškai priimti sprendimus ir etiškas specialistas.

Strateginiai tikslai

Tikslingai realizuoti Misiją ir kiekvieną dieną artėti prie Vizijos įgyvendinimo mums padeda Strateginis planas, kuriame įvardinti mūsų veiklos strateginiai tikslai:

 1. Kurti išskirtinę mokymo bei mokymosi patirtį ir aplinką
 2. Plėtoti tarptautiškumą
 3. Vykdyti projektinę ir mokslo taikomąją veiklas
 4. Tobulinti organizacijos valdymą ir puoselėti darnaus vystymosi idėjas

Strateginiai tikslai mums padeda įprasminti kasdienius darbus ir leidžia savo veikloje realizuoti misiją, suprantant, kad mes esame šalia jūsų ir jums, ir svarbiausia kad mes suvokiame – jūs ir mes mokomės ir augame kartu.

Ar mes esame sėkmingi? Ar mūsų veikla bei veikos principai teisingi? Ar teisingai suprantame savo misiją ir ar gerai ją vykdome? Geriausiai į visus šiuos klausimus atsako tarptautiniai ekspertai, kurie objektyviai ir išsamiai vertina kiekvieną veikiančią aukštąją mokyklą.

Strateginis planas 2014 m. – 2020 m. Atsisiųsti

Tarptautinių ekspertų vertinimas

Vilniaus verslo kolegijos institucijos vertinimui buvo paskirta šešių tarptautinių ekspertų grupė. 2014 metais mūsų kolegijos veikla įvertinta ekspertų ir Studijų kokybės vertinimo centro sprendimu Vilniaus verslo kolegija akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams. Vertintos sritys ir tarptautinių ekspertų vertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Ekspertai teigia ir pažymi, kad:

 • Kolegija yra nedidelė, draugiška institucija;
 • Kiekvienam asmeniui suteikiama puiki pagalba, kurią vertina ir studentai, ir absolventai;
 • Labai lanksti ir pažangi mokymosi įstaiga;
 • Vadovybė (klausimams spręsti) dažnai pasirenka trumpiausią kelią ir neformalų būdą;
 • Ryšiai su užsienio partneriais yra lengvi, nėra biurokratinių suvaržymų.

Kolegijos veiklos kokybiškam įgyvendinimui pasitelkiame naujausius vadybos metodus, kurie padeda mums užtikrinti veiklos ir studijų kokybę. Mūsų kokybės užtikrinimo sistema remiasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG) bei tarptautiniais kokybės vadybos standartų principais (ISO 9001). Kad kokybės užtikrinimo sistemos principai būtų aiškūs visiems kolegijos bendruomenės nariams, pagrindines nuostatas suformavome savo Kokybės politikoje, kuri yra viešinama visiems bendruomenės nariams. Joje apibrėžti veiklos principai ir vertybės; išdėstytas mūsų požiūris ir įsipareigojimas užtikrinti aukštą mūsų veiklos kokybę įgyvendinant Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas. Kokybės politikoje svarbus dėmesys – studentui: mūsų siekis – padėti mūsų studentams tapti savarankiškomis ir kūrybingomis asmenybėmis. Mes suprantame, kad kokybės užtikrinimas yra nuolatinis procesas kuriuo siekiame patenkinti vartotojų poreikius. Todėl kolegija prisiima atsakomybę už mokymo kokybę, kartu pagrįsdama organizacijos struktūros veiksmingumą ir skatindama kokybės gerinimą. Nuolatinis kokybės užtikrinimo tikslas – išlaikyti dabartinį kolegijos absolventų įsidarbinimo (studijų tęstinumo) lygmenį (~90%) ir siekti, kad kiekvienais sekančiais mokslo metais šis vidurkis būtų tarp 90-98% bendro absolventų skaičiaus.