Veiklos dokumentai - Vilniaus verslo kolegija

Veiklos dokumentai

Vilniaus verslo kolegija – tai moderni, novatoriška, konkurencinga ir tvari, tarptautinį pripažinimą turinti aukštoji mokykla.

Atverti kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio tobulėjimo  galimybes, lanksčiai derinant kokybiškas, šiuolaikinio gyvenimo ir verslo poreikius atitinkančias studijas ir inovatyvius studijų metodus bei skleidžiant darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą idėjas.

Tikslingai realizuoti Misiją ir kiekvieną dieną artėti prie Vizijos įgyvendinimo mums padeda Strateginis planas, kuriame įvardinti mūsų veiklos strateginiai tikslai:

  1. Siekti rinkos lyderystės kuriant išskirtinę mokymosi patirtį ir aplinką.
  2. Didinti tarptautinį studijų rezultatų pripažinimą.
  3. Didinti poveikį regionui vykdant užsakomąją projektinę ir mokslo taikomąją veiklas.
  4. Didinti organizacijos atsparumą.

Strateginiai tikslai mums padeda įprasminti kasdienius darbus ir leidžia savo veikloje realizuoti misiją, suprantant, kad mes esame šalia jūsų ir jums. Drauge paverskime galimybes sėkme!

Mokslinių tyrimų etika

Vilniaus verslo kolegijos atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto pirmininkas dr. Alytis Gruodis (VVK mokslo darbuotojas, kadencija 2022.08.23-2025.08.23)

 

Lietuvos Respublika akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba https://etikostarnyba.lt/

Gairės ir rekomendacijos:

Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės

Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gairės

Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gairės

Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo

Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės

2022 m.

2022 m. lapkričio 22-24 d. vyko Vilniaus verslo kolegijos išorinis veiklos vertinimas.

Vilniaus verslo kolegijos išorinio veiklos vertinimo išvados 

Studijų kokybės vertinimo centras priėmė sprendimą Vilniaus verslo kolegiją akredituoti 3 metų terminui.

Veiklos stiprinimo veiksmų planas

2014 m.

2014 metais mūsų kolegijos veikla įvertinta ekspertų ir Studijų kokybės vertinimo centro sprendimu Vilniaus verslo kolegija akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.

Vilniaus verslo kolegijos išorinio veiklos vertinimo išvados 

Studijų krypčių išorinis vertinimas  ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535)  (toliau – Aprašas).

Iki pradedant vykdyti išorinį studijų krypčių vertinimą, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos Apraše nustatyta tvarka. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas Studijų kryptis Vertinimo išvados
Verslo vadyba ir marketingas 653N11006 Verslas VVK_Verslo vadyba ir marketingas_2015

https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/11/VVK-verslo-studiju-krypties-vertinimo-isvadu-israsas-ir-vertimas-i-lietuviu-k..pdf

Logistikos verslas 653N18007 Verslas https://s3.emokykla.lt/skvc/SMPKR/228e5fb7-41bc-4f87-8bd5-a9bfab29c542.pdf

https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/11/VVK-verslo-studiju-krypties-vertinimo-isvadu-israsas-ir-vertimas-i-lietuviu-k..pdf

E.verslas 6531LX124 Verslas https://s3.emokykla.lt/skvc/SMPKR/08607b15-1112-4ed8-b30e-ebe826bd8afe.pdf

https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/11/VVK-verslo-studiju-krypties-vertinimo-isvadu-israsas-ir-vertimas-i-lietuviu-k..pdf

Grožio ir sveikatingumo verslas 6531LX136 Verslas https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/11/VVK-verslo-studiju-krypties-vertinimo-isvadu-israsas-ir-vertimas-i-lietuviu-k..pdf
Verslo plėtra ir antreprenerystė 6531LX137 Verslas https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/11/VVK-verslo-studiju-krypties-vertinimo-isvadu-israsas-ir-vertimas-i-lietuviu-k..pdf
Žaidimų kūrimas 653I13004 Informatika VBC_Media_and_Computer_Games_Prof.BA_2016
Programavimas ir internetinės technologijos 6531BX037 Informatika VVK_Programavimas ir internetinės technologijos
Anglų kalba tarptautinei komunikacijai 6531NX001 Kalbos studijos VVK_Anglu kalba ir tarptautine komunikacija
Turizmas ir renginiai 653N80009 Turizmas ir poilsis https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/04/Turizmas_ir_renginiai_isvados.pdf
Programavimas finansinėms technologijoms 6531BX042 Programų sistemų

 

https://s3.emokykla.lt/skvc/SMPKR/43446d66-8add-4597-abae-307e99b06b7a.pdf

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c39e34503b4911edbc04912defe897d1

Tarptautinio svetingumo vadyba 6531LX125 Vadyba https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/11/VVK_Tarptautinio-svetingumo-vadyba.pdf

 

Vilniaus verslo kolegijos studijų krypčių išorinio vertinimo planas:

Studijų kryptis Savianalizės pateikimas Vertinimo pusmetis
Informatika Iki 2023 m. gruodžio 31 d. 2024 I
Verslo studijos Pateikta Įvertinimas galioja iki 2030-01-17

Vilniaus verslo kolegijoje vykdomos šios apklausos:

  • studentų apklausa semestro pabaigoje,
  • alumni apklausa

Jei turite pastabų dėl VVK vykstančių procesų galite išsakyti savo nuomonę rašydami el.paštu: info@kolegija.lt

Dalyvavimas apklausose yra savanoriškas ir anonimiškas. Apklausų rezultatai yra naudojami atnaujinant studijų dalykus, vertinant dėstytojų darbą, peržiūrint ir atnaujinant studijų programas. Bendrieji apklausų rezultatai yra aptariami rektorato, dekanatų bei katedrų posėdžiuose.

Apklausų apibendrinti rezultatai:

Bendroji studentų apklausa 2021-2022 m. m. 

Studentų  2021-2022 m. m. rudens semestro apklausa apie dėstytus dalykus ir dėsčiusius dėstytojus 

Studentų  2021-2022 m. m. pavasario semestro apklausa apie dėstytus dalykus ir dėsčiusius dėstytojus 

Bendroji studentų apklausa 2020-2021 m.m. 

Alumni apklausų ataskaitos

2022 – 2023 m. m. rudens semestro apklausa apie studijų kokybę

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983